ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VALKBRIL V.O.F. EN VALKBRIL OPTOMETRIE

Artikel 1­   Algemeen en toepasselijkheid

1. Valkbril V.O.F., gevestigd te 6226 HS Maastricht, aan het adres Akersteenweg 47, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14087179.  Valkbril Optometrie, gevestigd te 6226 GV Maastricht, aan het adres Burgemeester Cortenstraat 2, is geregistreerd onder nummer 14097824. Bedrijven zijn gevestigd in hetzelfde pand aan de Akersteenweg 47 te Maastricht en leggen zich toe op optiek. Valkbril V.O.F. exploiteert een optiekzaak, waarin onder meer brillen en contactlenzen worden aangemeten en verkocht, maar ook optometriewerkzaamheden worden verricht. Valkbril Optometrie legt zich enkel toe op optometrie, inhoudende dat medische oorzaken van oogafwijkingen worden uitgesloten aan de hand van oogmetingen al dan niet met verschillende apparatuur, en vervolgens corrigerende brillenglazen, contactlenzen, contactlensaanpassingen of andere optische hulpmiddelen worden voorgeschreven of verwezen naar andere beroepsuitoefenaars. Valkbril V.O.F. of Valkbril Optometrie worden in deze gezamenlijk Valkbril genoemd.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de Valkbril en de Klant worden gesloten.

3. De Klant in deze algemene voorwaarden is de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf en die op enige wijze gebruik maakt van de diensten van Valkbril en/of een product van Valkbril koopt, maar ook de natuurlijk persoon die wel een bedrijf uitoefent, danwel de rechtspersoon.

 

Artikel 2 - Informatie van de Klant

Valkbril zal zich altijd op de hoogte stellen van alle informatie, die van belang is voor de dienst of het product die de Klant wenst. De Klant is verplicht alle van belang zijnde informatie aan Valkbril te verstrekken.

 

Artikel 3 - Offertes

1. Offertes van Valkbril zijn vrijblijvend voor de Klant, blijven veertien kalenderdagen geldig en kunnen in die periode niet worden herroepen door Valkbril, tenzij anders in de offerte is opgenomen. De geldigheidsduur van de offerte wordt in de offerte opgenomen. 

2. De offerte vervalt van rechtswege indien zij niet binnen die termijn door de Klant wordt aanvaard.

 

Artikel 4 - Prijzen

1. De prijs vloeit voor uit het aanbod van Valkbril. Is er een aanbod gedaan met een looptijd, dan zal Valkbril de prijs niet wijzigen gedurende die looptijd. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting. Er is geen omzet belasting verschuldigd over optometrische onderzoeken.

2. Indien de Klant een oogmeting wenst, dan is de prijs daarvoor € 35,-. Indien de klant naar aanleiding van die oogmeting een bril koopt, dan is de klant die € 35,- niet verschuldigd. Dit wordt voorafgaand aan het doen van de oogmeting medegedeeld.

3. Indien de Klant de gegevens van de oogmeting wenst te ontvangen, is de prijs €35,-.

4. Indien de Klant een onderzoek voor lensaanpassing van de optometrist of contactlensspecialist wenst, dan is de prijs daarvoor vanaf € 69,-. Dit wordt voorafgaand aan het doen van het onderzoek medegedeeld. Een herhaalonderzoek kost € 69,- voor lensaanpassing van de optometrist en € 39,- door de contactlensspecialist.

5. Wenst de Klant een fundusfoto te ontvangen, een gezichtsveldonderzoek te laten doen of een OCT te ontvangen, dan valt dit niet onder het onderzoek bedoeld in artikel 4 lid 4 hiervoor. Deze diensten en het gebruik van de apparatuur die hierbij nodig is, worden apart in rekening gebracht met een minimum van euro 59,-.

6. Valkbril is gerechtigd al haar prijzen jaarlijks te verhogen/aan te passen, onder andere vanwege stijgende kosten of inflatie.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Valkbril voert iedere overeenkomst uit met gebruikmaking van deugdelijke materiaal, conform de eisen van goed vakmanschap.

2. Indien Valkbril bij het aangaan van de overeenkomst volledig is geïnformeerd over alle informatie bedoeld in artikel 2 hiervoor, dan staat Valkbril staat ervoor in dat de geleverde zaak of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voor normaal/ het overeengekomen gebruik geschikt is. 

3. Indien de Klant zelf herstelwerkzaamheden of soortgelijke werkzaamheden aan het door Valkbril geleverde Product of dienst verricht, ofwel derden die herstelwerkzaamheden laat doen, zonder dat Valkbril daarvoor toestemming is gevraagd, dan vervalt enige aanspraak op grond van de leden 1 en 2 van dit artikel.

 

Artikel 6 – Voortijdige annulering door de Klant 

Annuleert de Klant de overeenkomst, dan is de Klant verplicht Valkbril die kosten te betalen die laatstgenoemde redelijkerwijs heeft gemaakt, met een minimum van € 59,-.

 

Artikel 7 - Levertijd

1. Een afgesproken termijn voor levering en betaling geldt als een fatale termijn, als dat is overeengekomen. Is geen fatale termijn afgesproken, dan is de termijn niet fataal, doch geeft slechts aan wanneer bij benadering geleverd kan worden.  

2. Is een fatale termijn afgesproken en overschrijdt Valkbril die, dan is de Klant gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling om vergoeding van de geleden schade te vragen en/of de overeenkomst te ontbinden.  De Klant realiseert zij dat hij een schadebeperkingsplicht heeft.  

3. Is geen fatale termijn afgesproken, dan zal de Klant Valkbril per brief of e-mail in gebreke te stellen, waarbij Valkbril alsnog een termijn van veertien dagen voor de levering wordt geboden. Wordt die termijn overschreden, dan is de Klant gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling om vergoeding van de geleden schade te vragen en/of de overeenkomst te ontbinden.  De Klant realiseert zich dat hij een schadebeperkingsplicht heeft.

 

Artikel 8 - Aanbetaling

Het staat Valkbril vrij een vooruitbetaling aan de Klant te vragen tot maximaal 50% van de overeengekomen prijs, voorafgaande aan de door Valkbril te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 9 - Betaling

1. Betaling vindt plaats bij levering van de dienst of het product in de winkel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Valkbril is gerechtigd levering van het product, zoals een bril of contactlenzen, totdat de openstaande rekening(en) zijn betaald. Dat is slechts anders wanneer wordt afgesproken dat de klant later mag betalen. Voor dat geval geldt dat de klant betaalt binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. De Klant is door het enkele verstrijken van deze betalingstermijn in verzuim, als het verschuldigde bedrag niet binnen die termijn is betaald.

2. Indien de Klant in gebreke blijft met tijdige betaling, zal Valkbril de Klant via een betalingsherinnering in ieder geval eenmalig veertien dagen in de gelegenheid stellen alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de Klant dan niet heeft betaald, wordt wederpartij de buitengerechtelijke kosten verschuldigd en wel conform de staffel van de Wet Normering Incassokosten (zie hieronder). Valkbril zal die buitengerechtelijke incassokosten en de hoogte in laatstgenoemde brief aanzeggen.

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500,-- 15% over de hoofdsom € 375,--
(min. € 40,--)
€ 5.000,-- € 375,-- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,--) € 625,--
€ 10.000,-- € 625,-- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,--_ € 875,--
€ 200.000,-- € 875,-- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,--) € 2.775,--
Boven de € 200.000,-- € 2.775,-- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,--) € 6.775,--

 

3. Na het verstrijken van de in lid 3 hiervoor genoemde termijn wordt de Klant de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom en de buitengerechtelijke incassokosten.   4. Indien de Klant ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Valkbril bevoegd zonder nadere aankondiging tot (gerechtelijke) invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 10 - Ontbinding en opschorting

Schiet Valkbril tekort in de nakoming van één van haar verplichtingen, dan is de Klant verplicht Valkbril de mogelijkheid te geven in redelijkheid tot een oplossing te komen. Bij gebreke daarvan is de Klant gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen uit artikel 7:21 BW.

Heeft de Klant een klacht en is de factuur van Valkbril nog niet betaald, dan is de Klant gerechtigd dat deel van de betaling achter te houden/op te schorten dat in verhouding staat tot de aarde van de klacht, totdat de klacht naar tevredenheid is opgelost. Het andere deel moet wel meteen betaald worden. 

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie

1. Valkbril behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat deze volledig zijn betaald inclusief de mogelijke kosten uit artikel 9 hiervoor (buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente), onverminderd de aan de Klant op grond van de wet toekomende rechten.

2. Bij reparatie/herstel, danwel aanpassing is Valkbril bevoegd tot het toepassen van het haar wettelijk toekomende recht van retentie. Slechts indien de Klant geen opdracht heeft gegeven voor werkzaamheden, dan is er geen retentierecht.

 

Artikel 12- Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van Valkbril is immer beperkt tot het bedrag waarop in voorkomend geval de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.  De Klant is immer verplicht schade beperkend op te treden: als bijvoorbeeld geleverde contactlenzen klachten aan de ogen opleveren, dan dient de Klant die contactlenzen niet meer te dragen om vergroting van die klachten te voorkomen en zich direct met de klachten bij Valkbril te melden.

2. Schade aan goederen die ter reparatie, herstel, aanpassing of een andere dienst worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen, blijft voor rekening en risico van de Klant, mits dit van te voren is meegedeeld.

 

Artikel 13 - Klachten

1. Bij levering waarneembare klachten dienen direct bij aflevering bij Valkbril te worden gemeld. Klachten over niet-zichtbare gebreken dienen binnen bekwame tijd nadat het gebrek geconstateerd is of had kunnen worden, te worden gemeld. Een termijn van zes weken is hierbij in ieder geval tijdig. Mocht het door Valkbril geleverde product, bijvoorbeeld een bril of contactlens, tot klachten aan de ogen leiden, dan dient de Klant geen gebruik meer te maken van het product en de klachten direct bij Valkbril te melden.

 

Artikel 14 - AVG

1. Valkbril verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in een bestand met als doel, optimale service aan de klant te verlenen, naar verplichtingen na te komen, maar ook bijvoorbeeld als er herstel of reparatie nodig is. Ook worden de persoonsgegevens gebruikt om de Klant bijvoorbeeld halfjaarlijks te herinneren aan een eventueel in te plannen oogmeting, maar ook om de Klant te informeren over (nieuwe) producten en diensten, die voor de Klant van belang kunnen zijn Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Stelt de klant geen prijs op informatie over deze producten en diensten, kan de consument dit brief, e-mail, mar in ieder geval schriftelijk aan Valkbril laten weten.

3. De Klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en indien gewenst een kopie van ontvangen tegen de wettelijke kosten. Wenst de klant enige aanpassing of verwijdering, dan kan hij Valkbril daarom schriftelijk verzoeken. 

 

Artikel 15: Geschillen

1. De Klant zal iedere klacht eerst neerleggen bij Valkbril en proberen met Valkbril tot een minnelijke regeling te komen.  Vinden partijen geen oplossing, dan is de Klant gerechtigd het geschil voor te leggen aan de rechtbank te Maastricht, die bij deze als bevoegde rechter wordt aangewezen, onverminderd de relatieve bevoegdheid van enige andere rechtbank, die op grond van de wet bevoegd is. 

2. Nederlands recht is van toepassing op enig geschil dat tussen Klant en Valkbril mocht ontstaan.

3. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de gedragscode van de OVN (Optometristen Vereniging Nederland).